Рожищенська міська рада
З вірою до Бога, з правдою - до людей

Регламент роботи

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради

26 листопада 2015 року №1/3

(зі змінами згідно рішення міської ради 

від 11.03.2016 р. № 5/2)

 

РЕГЛАМЕНТ 

роботи Рожищенської міської ради

 

   І. Загальні положення

   1. Міська рада є органом місцевого самоврядування що представляє  інтереси територіальної громади міста Рожище і складається з депутатів, які обираються жителями міста  та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.

   2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб, порядок  проведення  першої  сесії ради, порядок обрання секретаря міської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

   II. Сесії міської ради

   1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

   2. Перша сесія новообраної міської ради скликається Рожищенською міською виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новобраних депутатів ради в кількості не менш, як двох третин депутатів від загального складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова міської виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів та про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новобраного міського голови, який головує на пленарних засіданнях ради першої сесії.

   3. Сесії міської ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один  раз на місяць. У разі немотивованої відмови міськогоголови або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликаєтьсясекретарем ради.

   Сесія міської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету міської ради.

   У разі якщо голова, секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету міської ради, то вона може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією ради.

  На сесії міської ради можуть розглядатись і вирішуватись питання, віднесені до її відання Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

   4.Розпорядження міського голови про скликання сесії ради доводиться до відома  депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

   5. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що вносяться нарозгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніш як за З дні до відкриття сесії, а у виняткових випадках – в день проведення сесії.

   Забороняється подавати на розгляд депутатів проекти документів і матеріали, в яких не зазначені прізвища і телефони їх авторів.

   6. З метою вивчення і врахування громадської думки при підготовці проектів рішень ради з питань, що стосується всього населення міста, голова або відповідні постійні комісії ради звертаються до громадськості з проханням подати свої пропозиції та зауваження з цього питання.

   З найважливіших питань життя міста за пропозицією територіальної громади рада приймає    рішення    щодо    проведення   консультативного опитування та референдуму.

   7. Сесії міської ради проводяться, як правило, у сесійному залі міської ради, облаштованому державною символікою (герб, прапор тощо). Пленарне засідання сесії розпочинається із оголошення порядку денного. Порядок денний пленарного засідання ради після обговорення депутатами затверджується або, у разі необхідності, змінюється за результатами голосування.

   Сесії ради проводяться гласно. На сесії міської ради запрошуються при необхідності депутати   інших   рівнів   рад,   представники   державних   органів,   органів виконавчої     влади,     трудових     колективів     різних     форм      власності, територіальних  громад,  політичних  партій  і  масових  рухів,  громадських об'єднань та організацій, виборців, засобів масової інформації.

   Запрошення для участі у роботі сесії здійснює голова міської ради. Постійні комісії ради мають право вносити пропозиції щодо запрошених на сесію.

  Запрошені на сесію не повинні висловлювати свого ставлення до виступів аплодисментами, вигуками та іншими діями.

   Депутатам міської ради надається пріоритет у виступах перед запрошеними на сесію.

   8. Пропозиції щодо питань на розгляд пленарного засідання міської радиможуть вноситися головою, постійними комісіями, депутатами ради, загальними зборами громадян не пізніш як за 15 днів до його початку у формі проектів документів та відповідати вимогам чинного законодавства, а матеріали, що вносяться на розгляд постійних комісій, не пізніше як за 5 днів до їх початку.

   Міська рада приймає рішення з питань порядку денного сесії. Якщо група депутатів вимагає включення у порядок денний питання, то слово для обґрунтування пропозиції надається не більш як двом депутатам від цієї групи. Питання про включення такого питання у порядок денний сесії міської ради вирішується міською радою, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

   Порядок підготовки і розгляду питань визначається міською радою. Порядок денний і порядок роботи сесії затверджується радою.

   9. Питання, що вносяться на розгляд міської ради, готують постійні комісії, депутати, виконавчий комітет ради, спеціально створені комісії, зацікавлені підприємства, установи та організації різних  форм власності, трудові колективи та населення міста.

   Проекти рішень міської ради і пропозиції до них в обов'язковому порядку попередньо розглядаються головою, простійними комісіями міської ради.

   При підготовці проектів рішень беруться до уваги лише письмові пропозиції, що надійшли голові, постійним комісіям ради і були ними враховані або відхилені з тих чи інших причин.

   Всі проекти рішень підлягають обов’язковій перевірці юристом ради на відповідність їх чинному законодавству, узгодженість з попередніми рішеннями з цього ж питання.

   10. На час сесії, засідань постійних та інших комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених  Законом випадках депутат міської ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з збереженням йому середнього заробітку за основним місцем роботи.

   Депутат зобов'язаний бути присутнім на кожній сесії, засіданні постійної та інших комісій ради і брати активну участь в їх роботі. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата в установленому законом порядку.

   Депутат міської ради має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях міської ради, а також на засіданнях постійних та інших комісій ради до складу яких його обрано.

   Депутати міської ради можуть об'єднуватися в групи та фракції за територіальним, професійним, політичним чи іншим принципом, визначеним групою чи фракцією.

   Групи, фракції, створені не за територіальними принципами (окрім жіночої), мають нараховувати не менш 3 депутатів. Вони повинні письмово повідомити головуючого на сесії, а між сесіями – міського голову про своє створення, склад, а також про осіб, уповноважених представляти групу чи фракцію і визначати виступаючих від її імені. Про створення депутатської групи чи фракції інформуються депутати міської ради. Депутат міської ради може входити лише до однієї групи чи фракції.

   11. Протокол та прийняті на сесії міської ради рішення не пізніш, як утижневий строк, повинні бути підписані головою міської ради, при йоговідсутності - секретарем ради, а у випадках, передбачених частинами сьомоюта дев'ятою ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", -депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

   Ніхто не може вносити стилістичні та інші зміни у рішення, прийняті радою. Стилістичне редагування рішень проводиться з урахуванням зауважень і пропозицій депутатів головою міської ради, а при його відсутності - секретарем ради спільно із секретарем сесії.

   Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, котрі є обов'язковими для виконання її органами, органами виконавчої влади, всіма, розташованими на території міста підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, громадськими організаціями та їх органами, політичними партіями, а також посадовими особами і громадянами. Рішення міської ради не повинні суперечити чинному законодавству України.

   Рішення з питань, що зачіпають інтереси громадян, приймаються радою після попереднього обговорення.

   Міська рада повноважна прийняти рішення про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження міської ради та ї органів.

   III. Порядок проведення сесії міської ради

   12. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

   У разі відсутності встановленої кількості депутатів за розпорядженням міського голови проведення сесії переноситься на інший час. При цьому вживаються необхідні заходи щодо забезпечення кворуму депутатів.

  13. Питання про тривалість роботи сесії визначається радою. Сесійні засідання міської ради, як правило, проводяться з 11 до 14 години з перервою на 20 хвилин, після кожних 1,5 години роботи.

   У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення  акритого пленарного засідання.

   14. Сесію відкриває і веде державною мовою міський голова або секретар ради. Доповіді, співдоповіді, інформації, виступи та заяви виголошуються державною мовою.

   У випадку, передбаченому частиною восьмою ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, який входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів міської ради.

   Міська рада для ведення протоколу сесії, здійснення організаційно-технічних заходів та виконання доручень головуючого, а також для підготовки і редагування рішень ради відкритим голосуванням обирає секретаріат сесії, секретаря сесії з числа депутатів міської ради. Редагування рішень міської ради проводиться з обов’язковим залученням авторів цих рішень.

   Секретаріат сесії фіксує хід пленарного засідання міської ради на магнітній плівці, шляхом запису на магнітофоні чи диктофоні, після засідання записані на ній тексти виступів передруковуються і заносяться до протоколу сесії та ведеться відео запис засідання сесій міської ради. Магнітна плівка чи носій зберігається в міській раді впродовж одного року.

   15. Головуючий на сесії надає слово для доповідей і виступів, вносить на голосування проекти рішень, оголошує за поданням секретаріату сесії списки осіб, які записалися на виступ, та інші матеріали, що надійшли на адресу сесії.

   Запис на виступ проводиться у секретаріаті після оголошення головуючим питання, внесеного на обговорення. Головуючий за погодженням з міською радою може визначати черговість виступаючих.

   16. Під час сесій головуючий забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам в обговоренні питань. Він не має права втручатися у виступи депутатів та коментувати їх.

   Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатської етики. Якщо депутату попередньо робилося з цього приводу зауваження головуючим, то останній вправі позбавити його слова на період обговорення цього питання.

   Головуючий має право брати участь у виступах в обговоренні питань на загальних засадах. На час свого виступу він доручає виконання обов'язків головуючого секретарю ради або секретареві сесії.

   17. Виступи   депутатів   виголошуються   з   трибуни.   Як   виняток,   з дозволу  головуючого допускаються окремі репліки з місць.

   Депутат, якому надано слово для виступу, повинен перед цим чітко назвати своє прізвище, місце роботи, посаду та назву партії чи фракції.

   Для доповідей на сесії міської ради надається до 30 хвилин, для співдоповідей - до 15 хвилин. Для виступу в дебатах по доповідях і співдоповідях, а також для заключного слова надається до 7 хвилин, для повторних виступів, виступів по кандидатурах службових осіб та керівників органів, при постатейному обговоренні проектів рішень, з порядку ведення засідань, мотивів голосування, заяв, запитань, пропозицій, повідомлень та довідок - до 3 хвилин.

   Головуючий може в необхідних випадках за згодою міської ради продовжити час для виступу. При обговоренні того чи іншого питання депутат має право брати слово не більше двох разів.

   Депутат вправі у будь-який час попросити слова по процедурі ведення сесії.

  18. Дебати припиняються за рішенням ради, яке приймається більшістю від загальної кількості депутатів, присутніх на засіданні. Перед припиненням дебатів головуючий інформує депутатів про кількість записаних на виступ і число тих, хто виступив.

   Після припинення дебатів доповідачі, співдоповідачі та представники депутатських груп мають право виступити із заключним словом.

   19. Депутату міської ради забезпечується можливість активної участі у роботі сесії ради.

   Він має право брати участь у дебатах, вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження і поправки по суті обговорюваних на сесії питань, пропозицій тощо, персонального складу утворюваних міською радою органів та кандидатур службових осіб, які обираються або призначаються міською радою, ставити запитання, давати довідки, а також користується правами, визначеними ст.49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законодавчими актами України.

   Кожна пропозиція депутата про внесення змін чи доповнень з обговорюваних питань та до проектів рішень повинна бути проголосована, якщо депутат наполягає на проведенні такого голосування.

   20. На сесії міської ради депутат має право звернутись із запитом до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, розташованих та зареєстрованих на території міста.

   Запит внесений в письмовій формі оголошується головуючим на сесії або доводиться до відома депутатів в іншій формі.

   Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані у встановлений строк і в порядку встановлені законодавством дати усну або письмову відповідь на нього на сесії міської ради. За результатими розгляду запиту рада приймає рішення.

   21. Депутатська група чи  фракція, з ініціативи  якої розглядається питання, має право після припинення дебатів ставити питання про виступ свого представника, після чого йому надається слово.

   За рішенням групи чи фракції депутатів міської ради секретаріат сесії розповсюджує серед депутатів ради матеріали, підготовлені від групи чи фракції, як офіційний документ сесії міської ради.

   22. Рішення міської ради приймається на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради після попереднього обговорення.

  Вирішення процедурних питань, тобто таких, що не потребують прийняття рішень міської ради, здійснюється простою більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.

   ІV. Порядок проведення голосування на сесії

   23. Міська рада з питань, що розглядаються, приймає рішення відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4, 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

   Для проведення відкритого поіменного голосування для кожного питання порядку денного виготовляється реєстр поіменного голосування у формі таблиці (додається).

   Поіменне голосування проводиться секретаріатом сесії міської ради шляхом поіменного опитування депутатів згідно списку загального складу депутатів міської ради, укладеного в алфавітному порядку. Кожен депутат при зачитуванні його прізвища повинен встати і чітко оголосити свою позицію щодо проекту рішення словами «за», «проти», «утримався», або «не голосую». Члени секретаріату сесії міської ради фіксують оголошене рішення депутата і вносять його у реєстр поіменного голосування.

   Члени секретаріату сесії міської ради проводять підрахунок голосів і повідомляють результат голосування головуючому на сесії.

   Головуючий на сесії оголошує результати голосування. Результати поіменного голосування вносяться у протокол пленарного засідання. Реєстр голосування за кожне питання порядку денного пленарного засідання підписується секретарем ради та головуючим на сесійному засіданні.

   Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті Рожищенської міської ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії міської ради.

   Питання, пов’язані із внесення пропозицій до проектів рішень, приймаються відкритим голосуванням, яке проводиться шляхом підняття рук депутатами, а підрахунок голосів здійснюється секретаріатом сесії міської ради.

   Проведення таємного голосування забезпечує лічильна комісія, що обирається з депутатів ради.  Роботу лічильної комісії організовують голова та секретар лічильної комісії, які обираються на засіданні лічильної комісії.

   Лічильна комісія встановлює форму бюлетеня для голосування, вносить до нього відомості, з яких проводиться голосування, контролює виготовлення бюлетенів, встановлює порядок голосування та інформує про нього депутатів ради, проводить голосування, здійснює підрахунок поданих голосів, оголошує результати голосування на сесії.

   За наслідками проведення голосування приймається рішення ради.

   Протоколи засідань лічильної комісії включаються до протоколу сесії.

   Лічильна комісія розглядає звернення депутатів ради щодо порушень процедури голосування, приймає відповідне рішення і доводить його зміст депутатам на сесії до ухвали відповідного рішення радою.

   24. При обранні службових осіб або органів, які обираються міською радою, голосування може проводитись по кожній кандидатурі окремо.

   Обраною службовою особою вважається кандидат, який одержав більшість голосів депутатів від загального складу ради.

   Обраними до складу органу, що обирається міською радою, вважаються кандидати, які одержали більшість голосів депутатів від загального складу ради.

   У випадку, коли кількість обраних осіб у складі органу, який обирається, виявиться меншою від встановленого для цього органу кількісного складу, то за рішенням міської ради проводяться повторні вибори по обранню кандидатів, яких не вистачає до формування органу.

   Якщо в результаті голосування окремі кандидати набрали однакову кількість голосів і це не дозволяє встановити обраного, то за рішенням міської ради по цих кандидатах проводиться повторне голосування.

   25. На сесії ради за вимогою не менш як 1/4 присутніх на засіданні
депутатів може проводитися поіменне голосування.

   Поіменне голосування не проводиться стосовно службових осіб або органів, що обираються міською радою. Результати поіменного голосування заносяться у протоколи сесії. 

   V. Обрання секретаря ради та постійних комісій ради, інших службових осіб та органів, що обираються радою.

   26. Міська рада обирає зі свого складу секретаря міської ради. Кандидатури для обрання на посаду секретаря міської ради представляє раді її голова.

   Обрання секретаря ради проводиться шляхом таємного голосування. Обраною вважається особа, яка одержала більше половини голосів депутатів від загального складу ради.

   Якщо запропонована головою міської ради кандидатура на посаду секретаря ради не одержала необхідної кількості голосів, то міський голова подає на розгляд нову кандидатуру.

   Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситись на розгляд ради у разі, якщо:

   - на день проведення першої сесії міської ради не завершені вибори міського голови;

   - рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновано міським головою;

   - протягом 30 днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради.

   У разі, якщо рада не підтримала кандидатуру, внесено на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.

   Секретар міської ради:

   1) у  разі  дострокового  припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання   ним   своїх   повноважень   здійснює   повноваження   міського   голови.

   2) скликає  сесії  ради  у  випадках,  передбачених  частиною шостою статті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

   3) веде  засідання  ради  та  підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону;

   4) організує підготовку сесій ради,  питань,  що вносяться на розгляд ради;

   5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

   6) за   дорученням  міського  голови координує діяльність постійних  та  інших  комісій  ради,  дає  їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

   7)   сприяє   депутатам   ради   у здійсненні їх повноважень;

   8) організує  за  дорученням ради відповідно до законодавства здійснення  заходів,  пов'язаних  з  підготовкою   і   проведенням референдумів  та  виборів  до  органів державної влади і місцевого самоврядування;

   9) забезпечує  зберігання  у  відповідних  органах  місцевого самоврядування  офіційних  документів,   пов'язаних   з   місцевим самоврядуванням  відповідної  територіальної  громади,  забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

   10)  вирішує  за  дорученням  міського голови або ради інші питання,  пов'язані з  діяльністю ради та її органів.

   Секретар ради здійснює свої повноваження до обрання секретаря міської ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

   Повноваження секретаря ради може бути достроково припинені за рішенням ради.

   Секретар ради працює в раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для міського голови.

   27. Міська рада утворює та обирає з числа її депутатів постійні комісії ради. При потребі впродовж строку своїх повноважень міська рада може утворювати нові або ліквідовувати існуючі постійні комісії, вносити зміни до їх складу.

   Міська рада утворює постійні комісії:

   - постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів, промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку;

   - постійна комісія з питань депутатської діяльності та етики дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельної реформи, екології тараціонального використання природних ресурсів;

   - постійна комісія з питань соціального захисту, здоров'я, освіти, культури, спорту, у справах сім'ї та молоді, торгівлі та побуту.

   Постійні комісії є органами міської ради, що обираються радою з числа її депутатів для  вивчення,  попереднього   розгляду   і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету на строк повноважень ради у складі голови і членів комісії. Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради, їх голів вносить голова міської ради. Питання обрання заступника голови комісії, її секретаря та всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною постійною комісією.

   При обранні постійних комісій міської ради голосування проводиться в цілому по складу комісії або по кожній кандидатурі, або в іншому порядку за рішенням міської ради.

   До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, секретар ради.

   Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії міської ради, де працює на громадських засадах.

   Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, як половина депутатів від загального складу комісій.

   Висновки  та рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

   Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. При необхідності міська рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради, визначати їх назву, завдання та персональний склад.

   28. Міська рада за поданням її голови утворює виконавчий комітет, який діє на строк повноважень ради, визначає його чисельність, затверджує персональний склад, вносить зміни до складу виконавчого комітету.

   Виконавчий комітет ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню міською радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

   Виконавчий комітет міської ради за посадою очолює міський голова.  

   VI. Проходження служби в міській раді

   29. Прийняття на службу в міську раду здійснюється:

   · на посаду міського голови шляхом обрання територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, і він здійснює свої повноваження на постійній основі;

   · на посаду секретаря міської ради шляхом обрання радою;

   · на посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчого комітету, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради шляхом затвердження радою;

   · на посади керівників відділів та інших працівників міської ради шляхом призначення міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

   30. Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в міську раду здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

   31. У разі необхідності, за згодою сторін, посадова особа місцевого самоврядування може бути переведена на рівнозначну чи нижчу посаду без конкурсного відбору.

   32. Особи, які вперше приймаються (обираються) на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування.

   Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається за місцем її роботи. Про складання Присяги робиться запис у трудовій книжці.  Новообраний міський голова складає Присягу на сесії ради.

   33. Ранг міському голові  присвоюються рішенням  ради в межах відповідної категорії посад.

   34 Ранги, які відповідають посадам п'ятої - сьомої категорії, присвоюються міським головою. Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи і присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в органи місцевого самоврядування Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги присвоюються після його закінчення, за результатами роботи. Особам, які призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробувального строку виплачується відповідно до цих рангів. 

   35. Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки. За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад. У трудовій книжці посадової особи місцевого самоврядування  робиться   запис про присвоєння, зміну чи позбавлення її( лише за вироком суду) відповідного рангу.

   36. В міській раді створюється кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі, який затверджується міським головою. Порядок формування та ведення кадрового резерву посадових осіб визначається радою.

   37.З метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, крім осіб, зазначених в  частині 29 регламенту ,посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації.  Питання атестації посадових осіб регулюються положенням про проведення атестації, яке затверджується міським головою. 

   38.Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування визначається  Законом України „ Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим та іншими законами України, а також у разі:

   · відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання Присяги;

   · порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;

   · неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін;

   · виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

   · досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування. 

   39. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково згідно статті 79 Закону  України „Про місцеве самоврядування  в Україні” 

   40.Порядок проведення позачергових виборів міського голови визначається законом про вибори.

   41.Перевибори міського голови не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчих органів ради.

   (Розділ УІ Регламенту роботи Рожищенської міської ради  із змінами внесеними згідно рішення міської ради від  29 листопада 2011 № 12/3)

   VІІ. Опублікування та реалізація рішень міської ради

   42. Матеріали сесії міської ради доводяться до відома населення депутатами міської ради під час зустрічей з виборцями.

   Депутати мають право обнародувати матеріали і рішення, підготовлені від їх імені, інформацію про свою діяльність в районній газеті "Наш край".

   43. Рішення міської ради надсилаються відповідним представницьким органам місцевого самоврядування, їх виконавчим органам, підприємствам, об'єднанням, організаціям, установам різних форм власності, службовим особам і офіційно оприлюднюються не пізніш як у 10-денний строк після їх прийняття.

   Рішення міської ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

   44. Контроль за виконанням рішень міської ради організовує та забезпечує міський голова та очолюваний ним виконавчий комітет ради.

   Постійні комісії та депутати міської ради активно сприяють в організації виконання рішень міської ради і здійснюють дієвий контроль за їх реалізацією.

   VІІІПрикінцеві   положення

   При потребі впродовж своїх повноважень міська рада може вносити зміни та доповнення до цього регламенту у зв'язку із можливими змінами законодавчих, нормативних та інших актів тощо.