Регламент роботи


ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради

від 22.02.2019 року № 42/2

РЕГЛАМЕНТ

роботи Рожищенської міської ради

І. Загальні положення

1. Міська рада є органом місцевого самоврядування що представляє інтереси територіальної громади міста Рожище і складається з депутатів, які обираються жителями міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб, порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання секретаря міської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

II. Сесії міської ради

1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

2. Перша сесія новообраної міської ради скликається Рожищенською міською виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новобраних депутатів ради в кількості не менш, як двох третин депутатів від загального складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова міської виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів та про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новобраного міського голови, головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

3. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем ради.

Сесія міської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету міської ради.

У разі якщо голова, секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету міської ради, то вона може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією ради.

Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

На сесії міської ради можуть розглядатись і вирішуватись питання,
віднесені до її відання Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

 1. Розпорядження міського голови про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

5. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що вносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніш як за 3 дні до відкриття сесії, а у виняткових випадках – в день проведення сесії.

Забороняється подавати на розгляд депутатів проекти документів і матеріали, в яких не зазначені прізвища і телефони їх авторів.

6. З метою вивчення і врахування громадської думки при підготовці проектів рішень ради з питань, що стосується всього населення міста, голова або відповідні постійні комісії ради звертаються до громадськості з проханням подати свої пропозиції та зауваження з цього питання.

З найважливіших питань життя міста за пропозицією територіальної громади рада приймає рішення щодо проведення консультативного опитування або референдуму.

7. Сесії міської ради проводяться, як правило, у сесійному залі міської ради, облаштованому державною символікою (герб, прапор тощо). Пленарне засідання сесії розпочинається із оголошення порядку денного. Порядок денний пленарного засідання ради після обговорення депутатами затверджується або, у разі необхідності, змінюється за результатами голосування.

Сесії ради проводяться гласно. На сесії міської ради запрошуються при необхідності депутати інших рівнів рад, представники державних органів, органів виконавчої влади, трудових колективів різних форм власності, територіальних громад, політичних партій і масових рухів, громадських об'єднань та організацій, виборців, засобів масової інформації.

Запрошення для участі у роботі сесії здійснює міський голова. Постійні комісії ради мають право вносити пропозиції щодо запрошених на сесію.

Запрошені на сесію не повинні висловлювати свого ставлення до виступів аплодисментами, вигуками та іншими діями.

Депутатам міської ради надається пріоритет у виступах перед запрошеними на сесію.

8. Підготовка проектів рішень на розгляд ради здійснюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України та цього Регламенту. Підготовку питань, що вносяться на розгляд міської ради, організовує секретар міської ради.

Проекти рішень повинні бути оформленні відповідно до вимог цього Регламенту. Проект рішення, що планується винести на розгляд міської ради, подається секретарю міської ради в друкованому та електронному вигляді не пізніше як за 20 робочих днів до дати розгляду, крім випадків, визначених законом, чи в разі виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, з пояснювальною запискою, яка містить посилання на надзвичайну ситуацію чи інший невідкладний випадок, визначений законом у разі необхідності.

Проект рішення невідкладно оприлюднюється на офіційному сайті міської ради після його надходження, але не пізніше ніж протягом двох робочих днів, із зазначенням ініціатора проекту рішення.

9. Секретар міської ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями та оприлюднення проектів рішень, що виносяться на розгляд міської ради, шляхом розміщення їх на сайті міської ради, з обов’язковим виконанням вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та розсиланням інформації на вимогу депутата міської ради. Проекти рішень можуть бути обговорені з науковцями, громадськістю за ініціативою автора або за рішенням міської ради.

Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення кінцевої редакції покладається на апарат із обов’язковим залученням ініціаторів проекту, вони можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій .

10. Питання, які попередньо не були розглянуті відповідною постійною комісією міської ради та не були оприлюднені, не можуть бути внесені до порядку денного сесії.

Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє про назви і редакції проектів, документів (у тому числі й альтернативних – за їх наявності), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання.

Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання.

Перед розглядом питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення раді, які вважає доцільними.

Проект порядку денного пленарного засідання оголошується головуючим на початку та приймається за основу. Пропозиції про зміни та доповнення до проекту порядку денного (виключення окремих питань, що не потребують інформування громади, зміна черговості розгляду вже включених питань тощо) ставляться головуючим на голосування в порядку їх надходження.

Порядок денний приймається в цілому. В разі неприйняття порядку денного в цілому головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо.

11. Питання, що вносяться на розгляд міської ради, готують постійні комісії, депутати, виконавчий комітет ради, спеціально створені комісії, підприємства, установи та організації різних форм власності, трудові колективи та населення міста.

Проекти рішень міської ради і пропозиції до них в обов'язковому порядку попередньо розглядаються головою, простійними комісіями міської ради.

При підготовці проектів рішень беруться до уваги лише письмові пропозиції, що надійшли голові, постійним комісіям ради і були ними враховані або відхилені з тих чи інших причин.

Всі проекти рішень підлягають обов’язковій перевірці юристом ради на відповідність їх чинному законодавству, узгодженість з попередніми рішеннями з цього ж питання.

12. На час сесії, засідань постійних та інших комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених Законом випадках депутат міської ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з збереженням йому середнього заробітку за основним місцем роботи.

Депутат зобов'язаний бути присутнім на кожній сесії, засіданні постійної та інших комісій ради і брати активну участь в їх роботі. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата в установленому законом порядку.

Депутат міської ради має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях міської ради, а також на засіданнях постійних та інших комісій ради до складу яких його обрано.

13. Депутати міської ради можуть об'єднуватися в групи та фракції за територіальним, професійним, політичним чи іншим принципом, визначеним групою чи фракцією.

Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами міських рад.

Принципи функціонування депутатської фракції повинні бути демократичними і не суперечити вимогам Конституції України, Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та цього Регламенту.

Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської фракції. Міський голова та секретар міської ради не можуть входити до складу жодної депутатської фракції.

Діяльність депутатської фракції припиняється:

1) у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, відповідного рішення;

2) після закінчення повноважень міської ради поточного скликання.

Депутати і депутатські фракції мають право вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, установлених цим Регламентом для депутатських фракцій.

Кожна депутатська фракція реєструється. Умовою реєстрації є надходження до головуючого чи секретаря міської ради підписаного особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції, письмового повідомлення про сформування депутатської фракції. У письмовому повідомленні зазначаються назва депутатської фракції, її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції, а також прізвища голови депутатської фракції та його заступників.

Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад, голову депутатської фракції та його заступників. У такому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатських фракцій.

Про вступ нових членів до депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні повинен проінформувати депутатів на підставі письмового повідомлення, підписаного головою депутатської фракції та новими членами фракції.

Про вихід депутатів із депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні зобов’язаний проінформувати депутатів на підставі письмової заяви депутата, що виходить із фракції.

Реєстрація, діяльність та припинення депутатських груп здійснюється відповідно до законодавства.

14. Протокол та прийняті на сесії міської ради рішення у строк до 10 робочих днів із дня пленарного засідання повинні бути підписані міським головою, за його відсутності - секретарем ради, а у випадках, передбачених частинами сьомою та дев'ятою ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Ніхто не може вносити стилістичні та інші зміни у рішення, прийняті радою. Стилістичне редагування рішень проводиться з урахуванням зауважень і пропозицій депутатів міським головою, а за його відсутності - секретарем ради спільно із секретарем сесії.

Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, котрі є обов'язковими для виконання її органами, органами виконавчої влади, всіма, розташованими на території міста підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, громадськими організаціями та їх органами, політичними партіями, а також посадовими особами і громадянами. Рішення міської ради не повинні суперечити чинному законодавству України .

Рішення з питань, що стосуються інтересів громадян, приймаються радою після попереднього обговорення.

Міська рада повноважна прийняти рішення про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження міської ради та ї органів.

III. Порядок проведення сесії міської ради

15. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

У разі відсутності встановленої кількості депутатів за розпорядженням міського голови проведення сесії переноситься на інший час. При цьому вживаються необхідні заходи щодо забезпечення кворуму депутатів.

16. Питання про тривалість роботи сесії визначається радою. Сесійні засідання міської ради, як правило, проводяться з 11 до 14 години з перервою на 20 хвилин, після кожних 1,5 години роботи.

У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

17. Сесію відкриває і веде державною мовою міський голова або секретар ради. Доповіді, співдоповіді, інформації, виступи та заяви виголошуються державною мовою.

У випадку, передбаченому частиною восьмою ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, який входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів міської ради.

Міська рада для ведення протоколу сесії, здійснення організаційно-технічних заходів та виконання доручень головуючого, а також для підготовки і редагування рішень ради відкритим голосуванням обирає секретаріат сесії, секретаря сесії з числа депутатів міської ради. Редагування рішень міської ради проводиться з обов’язковим залученням авторів цих рішень.

Секретаріат сесії фіксує хід пленарного засідання міської ради на магнітній плівці, шляхом запису на магнітофоні чи диктофоні, після засідання записані на ній тексти виступів передруковуються і заносяться до протоколу сесії та ведеться відео запис засідання сесій міської ради. Магнітна плівка чи носій зберігається в міській раді впродовж одного року.

18. Головуючий на сесії надає слово для доповідей і виступів, вносить на голосування проекти рішень, оголошує за поданням секретаріату сесії списки осіб, які записалися на виступ, та інші матеріали, що надійшли на адресу міської ради. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни; пропозиції, поправки та запитання виголошуються, як правило, з місця.

Запис на виступ проводиться у секретаріаті після оголошення головуючим питання, внесеного на обговорення. Головуючий за погодженням з міською радою може визначати черговість виступаючих.

Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий пропонує виступити особам, які бажають поставити запитання доповідачу (співдоповідачам). Запитання доповідачам можуть ставити депутати та міський голова. Запитання повинні бути чіткими, зрозумілими і, по можливості, короткими. Забороняється використовувати надане для запитання слово для здійснення виступу.

Після закінчення запитань до доповідача (співдоповідачів) головуючий пропонує виступити особам, які бажають виступити з обговорюваного питання. На засіданні він може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата, якщо в цьому виникла потреба.

На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

Кожна із фракцій має гарантоване право на запитання доповідачу, а також на виступ уповноваженого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування

Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання надається слово для виступу. Окрім цього, депутати мають право на запитання та виступ з приводу внесеної пропозиції чи поправки.

В обов’язковому порядку, без ухвалення процедурного рішення, слово для виступу в обговоренні надається за їх проханням:

1) представнику ініціативної групи, яка внесла на розгляд міської ради проект рішення в порядку місцевої ініціативи;

2) особі, уповноваженій для виступу громадськими слуханнями, під час розгляду міської ради пропозицій громадських слухань;

3) представнику ініціативної групи при вирішенні питань про створення органів самоорганізації населення;

4) почесним громадянам міста;

5) народним депутатам України, депутатам Рожищенської районної ради та Волинської обласної ради.

19. Тривалість виступів на пленарному засіданні.

Головуючий надає слово для виступу такої тривалості:

1) для доповіді – до 20 хвилин;

2) для співдоповіді – до 10 хвилин;

3) для заключного слова – до 2 хвилин;

4) тим, хто виступає в обговоренні, – до 3 хвилин;

5) для повторних виступів (але не більше двох разів з одного питання), за процедурним рішенням міської ради – до 2 хвилин;

6) для виступів запрошених осіб, заступників міського голови, керівників структурних підрозділів виконавчих органів міської ради – до 3 хвилин;

7) для виступів у "Різному" – до 5 хвилин;

8) для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, запитань, внесення пропозицій і поправок – до 2 хвилин;

9) для внесення депутатського запиту – до 3 хвилин на кожен запит;

10) для внесення депутатського запитання – до 3 хвилини;

11) для проголошення репліки – до 1 хвилини.

Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто із присутніх депутатів не заперечує.

20. Дебати припиняються за рішенням ради, яке приймається більшістю від загальної кількості депутатів, присутніх на засіданні. Перед припиненням дебатів головуючий інформує депутатів про кількість записаних на виступ і число тих, хто виступив.

Після припинення дебатів доповідачі, співдоповідачі та представники депутатських груп мають право виступити із заключним словом.

21. Депутату міської ради забезпечується можливість активної участі у
роботі сесії ради.

Він має право брати участь у дебатах, вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження і поправки по суті обговорюваних на сесії питань, пропозицій тощо, персонального складу утворюваних міською радою органів та кандидатур службових осіб, які обираються або призначаються міською радою, ставити запитання, давати довідки, а також користується правами, визначеними ст.49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законодавчими актами України.

Кожна пропозиція депутата про внесення змін чи доповнень з обговорюваних питань та до проектів рішень повинна бути проголосована, якщо депутат наполягає на проведенні такого голосування.

22. На сесії міської ради депутат має право звернутись із запитом до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, розташованих та зареєстрованих на території міста.

Запит внесений в письмовій формі оголошується головуючим на сесії або доводиться до відома депутатів в іншій формі.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані у встановлений строк і в порядку встановлені законодавством дати усну або письмову відповідь на нього на сесії міської ради. За результатими розгляду запиту рада приймає рішення.

23. Особливості розгляду питання порядку денного «Різне»

Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання Рожищенської міської ради депутатам надається право виступити під час розгляду питання порядку денного «Різне», яке полягає у висловленні ними своїх думок, пропозицій, оголошень, заяв та позицій щодо роботи сесії, депутатської діяльності, роботи виконавчих органів міської ради тощо.

Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вжиття відповідних заходів потрібен час, то головуючий на пленарному засіданні дає відповідній посадовій особі чи органу місцевого самоврядування протокольне доручення розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін.

24. Рішення міської ради приймається на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради після попереднього обговорення.

25. Рішення Рожищенської міської ради з процедурних питань.

Міська рада може приймати рішення з процедурних питань (далі – процедурне рішення), зазначених у цьому Регламенті, без підготовки в постійних комісіях та включення до порядку денного, як таке, що не потребує окремого документального оформлення.

Процедурне рішення приймається відразу після обговорення і заноситься до протоколу пленарного засідання міської ради.

Процедурними, зокрема, вважаються такі рішення:

1) про повторне голосування та переголосування;

2) про перерву в засіданні, продовження роботи під час встановленої Регламентом перерви, перенесення чи закриття засідання;

3) про надання додаткового часу для виступу;

4) про зміну черговості виступів;

5) про надання слова запрошеним на засідання та встановлення тривалості їхніх виступів;

6) про форму бюлетеня для таємного голосування;

7) про застосування заходів впливу за порушення вимог Регламенту та порушення правил поведінки на пленарному засіданні міської ради, її органів.

При виникненні сумніву стосовно того, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, міська рада щодо цього приймає процедурне рішення.

Процедурне рішення приймається 1/3 депутатів від загального складу міської ради.

ІV. Етика, дисципліна, конфлікт інтересів.

26. Норми етики та дисципліни депутатів, міського
голови та присутніх.

Депутат міської ради, здійснюючи свої депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, в тому числі керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; не допускати образливих висловлювань, не використовувати в публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їхніх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів міської ради, громадян.

Депутат та міський голова несуть персональну відповідальність за зміст своїх виступів, їх правдивість та етичність. Депутатам забороняється вносити до залу засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші аналогічні предмети, які не мають на меті забезпечення нормотворчої та іншої законної діяльності міської ради. На засіданнях міської ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойності, інші лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів, а в разі повторного порушення – ініціювати позбавлення депутата права виступу на цьому засіданні.

Під час виконання повноважень для міського голови і депутатів є неприпустимим вживання образливих, неетичних, лайливих висловів стосовно один до одного, до громадян, депутатського корпусу в цілому, ради, службовців місцевого самоврядування тощо.

Під час пленарного засідання міський голова, депутати, а також запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади міста та представники засобів масової інформації не повинні заважити виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиттю його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням тощо). Під час пленарного засідання міський голова, депутати, а також запрошені особи повинні вимкнути персональні засоби зв’язку або перевести їх у беззвучний режим. Запрошеним особам та представникам засобів масової інформації заборонено здійснювати та приймати телефонні дзвінки в залі для проведення пленарного засідання під час засідання.

Вимоги щодо поведінки застосовуються також під час проведення засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради.

Міський голова, депутати, інші присутні на пленарному засіданні міської ради особи зобов’язані дотримуватись вимог цього Регламенту.

Депутат міської ради зобов’язаний вживати всі можливі заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата міської ради він не має права брати участь у прийнятті рішення. Порядок врегулювання конфлікту інтересів визначається Законом України «Про запобігання корупції».

27. Заходи впливу за порушення вимог Регламенту.

За порушення вимог цього Регламенту до порушника можуть застосовуватись такі заходи впливу (стягнення):

1) попередження;

2) позбавлення права на продовження виступу;

3) позбавлення права виступу до закінчення пленарного засідання;

4) видалення із зали пленарного засідання (зали, в якій працює комісія) до закінчення засідання або на декілька пленарних засідань (у разі неодноразових порушень).

Заходи впливу застосовуються за рішенням міської ради (комісії) за пропозицією, внесеною головуючим або депутатом.

V. Порядок проведення голосування на сесії

28. Міська рада з питань, що розглядаються, приймає рішення відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4, 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

Для проведення відкритого поіменного голосування для кожного питання порядку денного виготовляється реєстр поіменного голосування у формі таблиці (додається).

Поіменне голосування проводиться секретаріатом сесії міської ради шляхом поіменного опитування депутатів згідно списку загального складу депутатів міської ради, укладеного в алфавітному порядку. Кожен депутат при зачитуванні його прізвища повинен встати і чітко оголосити свою позицію щодо проекту рішення словами «за», «проти», «утримався», або «не голосую». Члени секретаріату сесії міської ради фіксують оголошене рішення депутата і вносять його у реєстр поіменного голосування.

Члени секретаріату сесії міської ради проводять підрахунок голосів і повідомляють результат голосування головуючому на сесії.

Головуючий на сесії оголошує результати голосування. Результати поіменного голосування вносяться у протокол пленарного засідання. Реєстр голосування за кожне питання порядку денного пленарного засідання підписується секретарем ради та головуючим на сесійному засіданні.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті Рожищенської міської ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії міської ради.

Питання, пов’язані із внесення пропозицій до проектів рішень, приймаються відкритим голосуванням, яке проводиться шляхом підняття рук депутатами, а підрахунок голосів здійснюється секретаріатом сесії міської ради.

Проведення таємного голосування забезпечує лічильна комісія, що обирається з депутатів ради. Роботу лічильної комісії організовують голова та секретар лічильної комісії, які обираються на засіданні лічильної комісії.

Лічильна комісія встановлює форму бюлетеня для голосування, вносить до нього відомості, з яких проводиться голосування, контролює виготовлення бюлетенів, встановлює порядок голосування та інформує про нього депутатів ради, проводить голосування, здійснює підрахунок поданих голосів, оголошує результати голосування на сесії.

За наслідками проведення голосування приймається рішення ради.

Протоколи засідань лічильної комісії включаються до протоколу сесії.

Лічильна комісія розглядає звернення депутатів ради щодо порушень процедури голосування, приймає відповідне рішення і доводить його зміст депутатам на сесії до ухвали відповідного рішення радою.

29. При обранні службових осіб або органів, які обираються міською радою, голосування може проводитись по кожній кандидатурі окремо.

Обраною службовою особою вважається кандидат, який одержав більшість голосів депутатів від загального складу ради.

Обраними до складу органу, що обирається міською радою, вважаються кандидати, які одержали більшість голосів депутатів від загального складу ради.

У випадку, коли кількість обраних осіб у складі органу, який обирається, виявиться меншою від встановленого для цього органу кількісного складу, то за рішенням міської ради проводяться повторні вибори по обранню кандидатів, яких не вистачає до формування органу.

Якщо в результаті голосування окремі кандидати набрали однакову кількість голосів і це не дозволяє встановити обраного, то за рішенням міської ради по цих кандидатах проводиться повторне голосування.

VІ. Обрання секретаря ради та постійних комісій ради, інших службових осіб та органів, що обираються радою.

30. Міська рада обирає зі свого складу секретаря міської ради. Кандидатури для обрання на посаду секретаря міської ради представляє раді її голова.

Обрання секретаря ради проводиться шляхом таємного голосування. Обраною вважається особа, яка одержала більше половини голосів депутатів від загального складу ради.

Якщо запропонована міським головою кандидатура на посаду секретаря ради не одержала необхідної кількості голосів, то міський голова подає на розгляд нову кандидатуру.

Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситись на розгляд ради у разі, якщо:

 • на день проведення першої сесії міської ради не завершені вибори міського голови;
 • рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновано міським головою;
 • протягом 30 днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради.

У разі, якщо рада не підтримала кандидатуру, внесено на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.

Секретар міської ради:

1) у разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень здійснює повноваження міського голови.

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

Секретар ради здійснює свої повноваження до обрання секретаря міської ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Повноваження секретаря ради може бути достроково припинені за рішенням ради.

Секретар ради працює в раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для міського голови.

31. Міська рада утворює та обирає з числа її депутатів постійні комісії

ради. При потребі впродовж строку своїх повноважень міська рада може утворювати нові або ліквідовувати існуючі постійні комісії, вносити зміни до їх складу.

Міська рада утворює постійні комісії:

 • постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів, промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку;
 • постійна комісія з питань депутатської діяльності та етики дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельної реформи, екології та раціонального використання природних ресурсів;
 • постійна комісія з питань соціального захисту, здоров'я, освіти, культури, спорту, у справах сім'ї та молоді, регламенту та кадрової політики.

Постійні комісії є органами міської ради, що обираються радою з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету на строк повноважень ради у складі голови і членів комісії. Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради, їх голів вносить голова міської ради. Питання обрання заступника голови комісії, її секретаря та всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною постійною комісією.

При обранні постійних комісій міської ради голосування проводиться в цілому по складу комісії або по кожній кандидатурі, або в іншому порядку за рішенням міської ради.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, секретар ради.

Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії міської ради, де працює на громадських засадах.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, як половина депутатів від загального складу комісій.

Висновки та рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. При необхідності міська рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради, визначати їх назву, завдання та персональний склад.

32. Міська рада за поданням її голови утворює виконавчий комітет, який діє на строк повноважень ради, визначає його чисельність, затверджує персональний склад, вносить зміни до складу виконавчого комітету.

Виконавчий комітет ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню міською радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Виконавчий комітет міської ради за посадою очолює міський голова.

VIІ. Проходження служби в міській раді

33. Прийняття на службу в міську раду здійснюється:

 • на посаду міського голови шляхом обрання територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, і він здійснює свої повноваження на постійній основі;
 • на посаду секретаря міської ради шляхом обрання радою;
 • на посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчого комітету, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради шляхом затвердження радою;
 • на посади керівників відділів та інших працівників міської ради шляхом призначення міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

34. Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в міську раду здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

35. У разі необхідності, за згодою сторін, посадова особа місцевого самоврядування може бути переведена на рівнозначну чи нижчу посаду без конкурсного відбору.

36. Особи, які вперше приймаються (обираються) на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування.

Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається за

місцем її роботи. Про складання Присяги робиться запис у трудовій книжці. Новообраний міський голова складає Присягу на сесії ради.

37. Ранг міському голові присвоюються рішенням ради в межах відповідної категорії посад.

38. Ранги, які відповідають посадам п'ятої - сьомої категорії, присвоюються міським головою. Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи і присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в органи місцевого самоврядування. Особам, які призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробувального строку виплачується відповідно до цих рангів.

39. Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки. За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад. У трудовій книжці посадової особи місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння, зміну чи позбавлення її( лише за вироком суду) відповідного рангу.

40. В міській раді створюється кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі, який затверджується міським головою. Порядок формування та ведення кадрового резерву посадових осіб визначається радою.

41.З метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, крім виборних посад, посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації. Питання атестації посадових осіб регулюються положенням про проведення атестації, яке затверджується міським головою.

42.Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування визначається Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи». Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим та іншими законами України, а також у разі:

 • відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання Присяги;
 • порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;
 • неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін;
 • виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;
 • досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

43.Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково згідно статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Порядок проведення позачергових виборів міського голови визначається законом про вибори.

44.Перевибори міського голови не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчих органів ради.

VІІІ. Набрання чинності рішеннями міської ради.

Оприлюднення рішень ради та результатів голосування

45. Текст рішення, прийнятий міською радою, у строк до 10 робочих днів із дня пленарного засідання оформляється апаратом міської ради для підпису міським головою.

Тексти рішень міської ради оформлюються відповідно до зауважень та змін, які були прийняті на пленарному засіданні та зафіксовані у стенограмі.

Рішення міської ради повинне мати погоджувальні підписи (візи). Рішення ради візують:

1) суб’єкт внесення проекту рішення;

2) посадова особа апарату ради, на яку покладено функцію з контролю за відповідністю проекту рішення чинному законодавству;

Рішення міської ради підписує головуючий, а додатки до рішень – секретар міської ради.

Відповідальний за ведення протоколу працівник, який оформляє та візує рішення, має право вносити стилістичні правки, які не змінюють суті рішення.

46. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо міською радою не встановлено інший, пізніший строк введення цих рішень у дію. Усі без винятку рішення ради публікують на офіційному сайті ради або в інший визначений у рішенні спосіб не пізніше як у 5-денний термін після їх прийняття. Якщо рішення ради підлягає державній реєстрації в органах юстиції, то воно набирає законної сили у строк, визначений законодавством.

На офіційному сайті ради оприлюднюють для вільного доступу та поширення результати голосувань з питань порядку денного. Такі дані розміщуються апарату ради у день пленарного засідання.

Контроль за оприлюдненням, реєстрацією і виконанням рішень ради здійснює секретар міської ради.

Порядок зберігання рішень та передачі примірників для зацікавлених осіб здійснюється відповідно до законодавства та цього Регламенту.

ІХ. Прикінцеві положення

47. Регламент роботи Рожищенської міської ради затверджується на пленарному засіданні міської ради більшістю голосів від загального складу депутатів ради.

Цей Регламент регулює діяльність Рожищенської міської ради та припиняє свою чинність з моменту ухвалення Регламенту міської ради наступного скликання.

Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря міської ради, постійні комісії міської ради.

Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні міської ради в порядку, передбаченому цим Регламентом та чинним законодавством.

У разі виявлення суперечності між рішенням міської ради і цим Регламентом застосовуються положення Регламенту. Спори про дійсність положень Регламенту заборонені, окрім судового оскарження його окремих положень.

48. Виконавчим органам міської ради забезпечити підготовку та розгляд проектів рішень з дотриманням вимог цього Регламенту. Проекти рішень, які були підготовлені та оприлюдненні на сайті міської ради до прийняття цього Регламенту, не потребують приведення у відповідність з вимогами цього Регламенту.

Поділитися: