Регламент роботи


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Рожищенської міської ради

24.12.2015 №_125__

Положення

про виконавчий комітет Рожищенської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Виконавчий комітет Рожищенської міської ради (надалі – виконавчий комітет) – орган, який відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створюється Рожищенською міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

1.2. Виконавчий комітет утворюється радою на період її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.3. Виконавчий комітет є виконавчим органом ради, їй підконтрольним та підзвітним, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – підконтрольний та підзвітний вищим органам виконавчої влади.

1.4. Робота виконавчого комітету та діловодство ведеться державною мовою.

1.5. Виконавчий комітет не менше як один раз на рік звітує перед радою про свою роботу та інформує жителів, які проживають на території міської ради.

1.6. До складу виконавчого комітету входять за посадою:
міський голова, заступники міського голови та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету. Інші члени виконавчого комітету обираються радою за поданням міського голови з представників громадськості та установ і організацій, які розташовані на території міської ради.

1.7. Порядок діяльності виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типовою інструкцією з діловодства у центральних та місцевих органах виконавчої влади, іншими законодавчими актами, цим Положенням.

1.8. Положення про виконавчий комітет– нормативний документ, який встановлює порядок скликання засідань виконкому, підготовки, внесення і розгляду питань на його засідання, проведення засідань, процедуру прийняття рішень і контролю за їхнім виконанням, регулює планування роботи виконавчого комітету.

1.9. Виконавчий комітет:

- попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;

- координує діяльність виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб;

- приймає рішення з інших питань.

Очолює виконавчий комітет міський голова.

1.10. Міський голова:

- подає на затвердження міською радою кандидатури членів виконкому;

- скликає засідання виконавчого комітету;

- організовує на основі колегіальності роботу виконавчого комітету і головує на його засіданнях;

- координує діяльність осіб, які входять до складу виконавчого комітету;

- підписує рішення виконавчого комітету, забезпечує їх виконання;

- здійснює керівництво апаратом виконавчого комітету;

- має право знімати з розгляду, перед або під час засідання виконкому, недостатньо підготовлені питання;

- представляє виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

- є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у т.ч. валютних) коштів;

- укладає від імені виконавчого комітету договори відповідно до законодавства;

- у разі відсутності чи неможливості здійснення міським головою функцій щодо очолювання виконавчого комітету, їх виконання покладається на заступника міського голови.

1.11. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету:

- подає на затвердження виконкому план роботи виконавчого комітету на рік (місяць);

- контролює хід підготовки матеріалів на розгляд виконавчого комітету;

- формує відповідно до даного Положення проект порядку денного засідання виконкому;

- контролює (відповідно до вимог даного Положення) стан підготовки питань до розгляду на засіданні виконавчого комітету;

- при необхідності повертає виконавцям проект рішення для доопрацювання;

- знімає з порядку денного планові питання, які підготовлені формально або з порушеннями Положення;

- погоджує список запрошених осіб на засідання виконавчого комітету, подає його головуючому на засіданні перед його початком;

- підписує протоколи засідань виконавчого комітету;

- забезпечує доведення рішень виконавчого комітету до виконавців;

- у встановленому порядку надає зацікавленим особам інформацію щодо прийнятих рішень;

- виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою.

У разі відсутності керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету його обов’язки за розпорядженням міського голови виконує один із членів виконавчого комітету.

1.12. Відкритість роботи виконавчого комітету:

- члени виконавчого комітету беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях, можуть вносити пропозиції про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету;

- члени виконавчого комітету можуть запрошувати для участі у розгляді основних питань експертів, фахівців у даній галузі;

- засідання виконавчого комітету є відкритими і гласними за винятком розгляду питань, що становлять державну таємницю або у випадку прийняття окремого рішення про проведення закритого засідання;

- гласність роботи виконавчого комітету забезпечується шляхом публікації інформації про його засідання в міській газеті „Рожищанин”, інших засобах масової інформації, у т.ч. електронних, шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Рожищенської міської ради;

- на засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні представники засобів масової інформації, депутати всіх рівнів, керівники або уповноважені представники органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади, трудових колективів, політичних партій, об’єднань громадян, підприємств усіх форм власності;

- на запрошення членів виконавчого комітету, відповідно до пропозицій відповідальних за підготовку рішень, за погодженням з керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, у засіданнях (в якості запрошених) можуть брати участь громадяни, представники підприємств, установ, організацій.

Кількість осіб, що перебувають у залі засідань в якості гостей, експертів, запрошених, представників засобів масової інформації обмежується кількістю місць для сидіння у залі;

- особи, присутні на засіданнях виконавчого комітету, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, не порушувати порядок, а також не коментувати прийнятих рішень чи процесу їхнього обговорення;

- за вказівкою головуючого на засіданні, у разі порушення порядку, винних у цьому присутніх осіб може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

2. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

2.1. Виконавчий комітет працює на основі перспективного плану роботи. Як правило, виконавчий комітет приймає план роботи двічі на рік.

2.2. План засідань виконавчого комітету на перше півріччя затверджується на засіданні грудня попереднього року та у червні поточного року – на друге півріччя.

2.3. У другій половині січня у новому році виконавчий комітет заслуховує аналіз підготовки та виконання основних питань (рішень) прийнятих за минулий рік.

2.4. Підставами для формування планів роботи виконавчого комітету є законодавчі та інші нормативні акти України, рішення ради, раніше визначені пріоритети у діяльності виконавчого комітету, розпорядження міського голови, його доручення, результати аналізу опитувань громадської думки.

2.5. Члени виконавчого комітету, працівники апарату ради до 15 жовтня поточного року подають керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету пропозиції з переліком питань для включення у перспективний план роботи виконавчого комітету на наступний рік, які вони вважають за доцільне розглянути на засіданнях виконавчого комітету.

2.6. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, керуючись підставами, визначеними у п. 2.4 Положення, проводить попередній аналіз проблемних питань, опрацьовує архівні матеріали розпорядчих документів, що приймались протягом попередніх років, пропозиції членів виконавчого комітету та готує проект плану роботи, подає його міському голові. Попередній проект плану за місяць до засідання виконавчого комітету подається для ознайомлення та можливої корекції членам виконавчого комітету остаточні зауваження яких приймаються за 5 днів до засідання виконавчого комітету.

2.7. Питання, що внесені виконавчим комітетом до плану роботи на рік називаються плановими питаннями порядку денного. Внесення змін до переліку планових питань належить до компетенції виконавчого комітету.

2.8. У плані роботи виконавчого комітету зазначається назва питань, дата розгляду, посади відповідальних за підготовку (для основних питань) або доповідачів (для контрольних питань). Якщо планом роботи визначаються співдоповідачі, то вказуються їхні посади.

2.9. Контроль за виконанням плану роботи у межах своєї компетенції здійснюють: міський голова, заступники міського голови ,керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

2.10. У випадку, якщо передбачені планом заходи щодо підготовки питання у визначений термін не можуть бути виконані, працівник, відповідальний за підготовку проекту рішення, не пізніше, ніж у двотижневий термін до встановленого терміну розгляду інформує про це посадову особу, відповідальну за підготовку питання або на яку покладений контроль за виконанням заходу та керуючого справами (секретаря) виконкому.

3. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

3.1. Предметом розгляду на засіданнях виконавчого комітету можуть бути:

- питання, безпосередньо віднесені законодавством до компетенції виконавчого комітету, здійснення делегованих повноважень;

- питання, розгляд яких відбувається у зв’язку із прийняттям вищими органами влади, міською радою, органами судової влади та прокуратури актів, які вимагають прийняття рішень виконавчим комітетом;

- питання, що виникли внаслідок непередбачених подій, явищ тощо і вимагають прийняття рішень виконавчим комітетом;

- інші питання, винесені на розгляд виконавчого комітету у встановленому порядку.

3.2. Основною формою роботи виконавчого комітету є засідання, що проводяться згідно з планом роботи кожного місяця.

3.3. У випадку необхідності міський голова може скликати позачергове засідання виконавчого комітету. Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проектів рішень може проводитися безпосередньо на початку цього засідання. У таких випадках допускається прийняття рішення без підготовленого до того часу проекту.

3.4. Особа, відповідальна за підготовку проекту відповідного рішення не пізніше, як за 6 днів до засідання виконавчого комітету (у випадку розгляду термінових, невідкладних питань – за 1 день до засідання) подає цей проект одночасно із списком запрошених керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету та забезпечує явку запрошених на засідання виконкому.

3.5. Вимоги до проекту рішення.

3.5.1. Проект рішення повинен складатись з таких частин:

- констатуюча, у якій має бути надана стисла, але кваліфікована, обгрунтована оцінка об’єктивного аналізу стану справ з обговорюваного питання, повинні міститися посилання на закони, інші нормативні акти та документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

- постановляюча, у якій конкретно і чітко формулюються завдання та конкретні заходи щодо усунення виявлених недоліків, удосконалення роботи у тій чи іншій галузі, засоби і методи їх виконання, посади чи прізвища виконавців і реальні терміни виконання;

- заключна, у якій покладається відповідальність та контроль за виконання рішення на посадових осіб.

3.5.2. До проекту рішення також додаються передбачені текстом додатки та всі матеріали, на які є посилання у проекті рішення, а також матеріали, які є необхідними для прийняття такого рішення згідно з чинним законодавством, а при необхідності – висновки відповідної постійної комісії ради чи виконавчого комітету.

3.6. Візування проекту рішення

3.6.1. Після вивчення проекту рішення, матеріалів до нього, цей проект візується у такому порядку:

- посадовою особою, яка готувала проект рішення;

- спеціалістом 1 категорії , юристом міської ради.

3.6.2. Проекти рішень для реалізації яких потрібне фінансування а також з питань, що передбачають укладення договорів структурними підрозділами, візуються головним бухгалтером.

4. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

4.1. Проводить засідання виконавчого комітету міський голова, а у разі його відсутності – заступник міського голови.

4.2. Головуючий на засіданні виконавчого комітету:

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;

- вносить за згодою виконавчого комітету зміни до порядку денного;

- організовує розгляд питань;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного доповідача;

- забезпечує дотримання цього Положення всіма присутніми на засіданні;

- вносить зміни до проектів рішень з врахуванням висловлених пропозицій в ході обговорення.

4.3. Засідання виконавчого комітету відкривається і є правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини членів від загального складу виконавчого комітету.

4.4. Якщо відкриття засідання не можливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості членів виконавчого комітету, головуючий відкладає відкриття засідання або приймає рішення про проведення його на інший день.

4.5. На початку засідання до порядку денного можуть бути включені питання, які потребують негайного розгляду і не можуть бути відкладені на наступне засідання виконкому.

4.6. Кожне додаткове внесення питання на розгляд виконавчого комітету повинно бути обґрунтоване доповідачем перед членами виконавчого комітету. Таке рішення у кожному випадку приймається голосуванням членів виконавчого комітету.

4.7. Процедурне рішення про додаткове включення питання на розгляд у порядок денний приймається, якщо за це проголосувала більшість з присутніх на засіданні членів виконавчого комітету.

4.8. У засіданні виконавчого комітету беруть участь:

4.8.1. спеціаліст 1 категорії ,юрист міської ради, виконавці проекту рішення, представники при розгляді конкретних питань, – керівники підприємств, установ, організацій, інші зацікавлені особи;

4.8.2. керівники або представники вищестоящих органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади, прокурор району та начальник районного відділу внутрішніх справ (за згодою).

4.9. Порядок проведення засідань.

4.9.1. Порядок обговорення питання складається з:

- доповіді (співдоповіді);

- запитань і відповідей на них;

- обговорення;

- заключного слова доповідача і співдоповідача (за їх бажанням);

- процесу редагування проекту рішення та прийняття рішення шляхом голосування.

4.9.2. На засіданні виконавчого комітету час для доповіді визначається:

- при розгляді основних питань – до 10 хв.;

- при розгляді контрольних питань – до 10 хв.;

- при розгляді поточних та інших питань – до 5 хвилин;

- для співдоповідей, виступів при обговоренні, заключного слова –
до 5 хвилин;

- для довідок, внесення поправок – до 3 хвилин.

4.9.3. Після кожних двох годин роботи оголошуються перерви
на 15 хвилин.

4.9. 4. Члени виконавчого комітету мають право вносити щодо обговорюваного питання свої поправки (пропозиції), а інші запрошені учасники засідання мають право вносити свої поправки (пропозиції) тільки з дозволу головуючого.

4.9.4. У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості членів виконавчого комітету продовжити йому час для виступу.

4.9.5. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання і головуючий на засіданні вважає, що виконавчий комітет отримав з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з пропозицією скоротити виступ або припинити його.

4.9.6. Дебати припиняються за пропозицією головуючого на засіданні.

4.9.7. Пропозиції та зауваження, висловлені в ході обговорення (дебатів), фіксуються у протоколі засідання для врахування їх при доопрацюванні проекту рішення.

4.9.8. Особи, запрошені на засідання виконавчого комітету з окремих питань, можуть бути присутніми на засіданні тільки під час розгляду цих питань. Після закінчення обговорення цих питань, як правило, перед голосуванням залишають зал засідань.

4.10.Порядок голосування

4.10.1. Після обговорення, заключного слова доповідача і співдоповідача головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

4.10.2. За пропозицією головуючого на засіданні виконавчого комітету, процес голосування може проводиться членами виконавчого комітету у закритому режимі (при відсутності інших осіб у т.ч. гостей, запрошених, представників засобів масової інформації). При цьому члени виконавчого комітету зобов’язані не розголошувати хід голосування.

4.10.3. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані членами виконавчого комітету.

4.10. 4.Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити її на голосування, якщо запропонований варіант не відповідає вимогам чинного законодавства, текст сформульовано не чітко, не стосується обговорюваного питання.

4.10.5. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

4.10.6. Перед голосуванням кількох пропозицій чи поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

4.10.7. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, яке буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, пропонує провести голосування щодо нього.

4.10.8. Рішення приймаються відкритим нефіксованим або відкритим фіксованим (поіменним) голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

4.10.9. Рішення про проведення поіменного голосування приймається за пропозицією міського голови або не менше як третини членів виконавчого комітету, присутніх на засіданні.

4.10.10. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

4.11.Протокол засідання виконавчого комітету.

4.11.1. Засідання виконавчого комітету протоколюються.


4.30. Ведення протоколу здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, а за його відсутності – член виконавчого комітету, визначений учасниками засідання.

4.11.2. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, а за його відсутності – членом виконавчого комітету, визначеного учасниками засідання не пізніше як через 5 днів після засідання.

4.11.3. У протоколі зазначаються: дата і місце проведення засідання, кількість членів виконавчого комітету, присутніх на засіданні, питання порядку денного, прізвища головуючого, секретаря засідання та їх підписи, прізвища виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, результати голосування щодо рішень.

4.12. Крім протоколу на засіданні виконавчого комітету може проводитись звуко- (відео) запис засідання, які зберігаються у порядку встановленому для протоколів засідань.

4.13. При проведенні закритого засідання виконавчого комітету підготовка матеріалів, оформлення рішень і протоколу здійснюється з дотриманням правил роботи з документами, що мають обмежений доступ (для службового користування або таємними).

4.14. Ознайомлення з протоколом засідання виконавчого комітету, отримання офіційних копій рішень, виписок з них зацікавленими особами проводиться за їх письмовою заявою на ім’я керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету та з його дозволу (погодження).

4.15. Офіційну інформацію засобам масової інформації про порядок денний, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, розглянуті питання і прийняті рішення подає посадова особа апарату, спеціаліст І категорії з інформаційно-технічного забезпечення. Тексти рішень та проекти порядків денних розміщуються на офіційному веб-сайті міської ради .

5. АКТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

5.1. Виконавчий комітет у межах своєї компетенції приймає акти нормативного характеру - рішення.

5.2. Рішення виконавчого комітету набирає чинності з моменту його прийняття та підписання міським головою, якщо виконавчий комітет або чинне законодавство не встановлюють іншого терміну введення його в дію.

5.3. Рішення виконавчого комітету підписує посадова особа, яка головувала на цьому засіданні.

5.4. Прийняті на засіданні виконавчого комітету рішення, які не потребують доопрацювання або коректування, у цей же день передаються керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету або членом виконавчого комітету, який вів протокол засідання на підпис міському голові (іншій посадовій особі, яка головувала на цьому засіданні). Міський голова (інша посадова особа, яка головувала на засіданні) може підписати прийняте рішення одразу після закінчення процедури голосування.

6. КОНТРОЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
РАДИ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ

6.1. Виконавчий комітет здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень, протокольних доручень, які надані на засіданні виконавчого комітету.

6.2. Контроль за виконанням рішень здійснює особа, на яку покладений контроль за виконанням рішення.

6.3. Міський голова, секретар ради, заступники міського голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету також здійснюють контроль за виконанням рішень у порядку нагляду, якщо контроль за виконанням не покладений на них персонально у самому рішенні.

6.4. Відповідальність за виконання протокольних доручень несуть особи, вказані у цих документах. Якщо протокольне доручення дане кільком керівникам, контроль за організацією його виконання покладається на особу, яка вказана першою у списку.

6.5. Основними методами здійснення контролю за виконанням документів (рішень, протокольних доручень) є:

- постійний контроль за дотриманням термінів виконання передбачених у документах заходів;

- періодичне проведення на місцях перевірки стану їх виконання та інформування про результати перевірок керівництва міської ради;

- підготовка матеріалів про стан виконання документів для розгляду їх у порядку контролю на нарадах при міському голові, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету чи на засіданнях виконавчого комітету ради згідно з планом роботи.

6.6. Особи, на яких покладена відповідальність за виконання рішень, підприємства, установи і організації інформують виконавчий комітет про хід виконання документів у встановлені терміни.

6.7. Інформація про хід виконання документів виконавчого комітету надається керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

6.8. Термін виконання рішень виконавчого комітету або протокольних доручень може бути змінений тільки окремим рішенням виконавчого комітету.

6.9. Про порушення термінів підготовки проектів рішень виконавчого комітету, виконання прийнятих рішень, протокольних доручень,
керуючий справами (секретар) виконавчого комітету письмово інформує міського голову для вжиття необхідних заходів.

6.10. Рішення та інші документи виконавчого комітету вважаються виконаним лише тоді, коли вирішені всі поставлені у ньому питання.

6.11. Рішення та інші документи виконавчого комітету з усіма матеріалами зберігаються у керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету виконкому 3 (три) календарних роки, після чого у встановленому порядку передаються на зберігання в архів.

Поділитися: